Ondanks de constante zorg en aandacht die Topsticker.nl aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op Topsticker.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topsticker.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Topsticker.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op Topsticker.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Topsticker.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Topsticker.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om Topsticker.nl te kunnen raadplegen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Let op: Stickers zijn gepersonaliseerde producten en derhalve kan niet van een dergelijke aankoop afgezien worden, zoals normaalgesproken bij de aanschaf van producten via internet geldt. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt je terecht op de Consuwijzer website.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Heb je vragen over deze website? Of over deze disclaimer? Neem dan contact met ons op.

Topsticker.nl
Fundatiestraat 6
7664 XC MANDERVEEN

[email protected]